wristball
Michael Todd VS Pavlo Derbedyenyev

Michael Todd VS Pavlo Derbedyenyev

2024年2月18日 日
メインイベント: Michael Todd VS Pavlo Derbedyenyev
Arkansas, United States Of America
ベストオブ 5 · 右腕 · メインイベント
Michael Todd
Michael Todd
Pavlo Derbedyenyev
Pavlo Derbedyenyev